Grupa DMD to Spektrum Możliwości WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

 

Projekt realizowany ze wsparciem UE

Logo instytucji wspierających

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa DMD poprzez wprowadzenie innowacyjności w zakresie recyklingu wynikającej z przeprowadzonych usług proinnowacyjnych.


Nazwa programu:

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


Opis projektu:

Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach:

  1. przygotowanie do wdrożenia technologii,
  2. wdrożenie technologii.

Szczegółowe usługi proinnowacyjne obejmują:

  • Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji w branży recyklingu
  • Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji związanej z recyklingiem
  • Przygotowanie założeń technicznych wybranej przez przedsiębiorstwo ścieżki rozwoju
  • Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji
  • Doradztwo, pomoc i szkolenie w pełnym wdrożeniu innowacji
  • Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji

Przeprowadzone usługi doradcze są kluczowe dla powodzenia projektu, gdyż będą opierały się na szczegółowej analizie potrzeb rozwojowych i technologicznych przedsiębiorstwa i dopasowania do nich adekwatnych rozwiązań innowacyjnych w zakresie technologii i zakupów sprzętowych.


Po zakończeniu wdrożenia przedsiębiorstwo planuje zakupy inwestycyjne polegające na zakupie wytypowanych w ramach usługi doradczej elementów technologii segregacji tworzyw sztucznych.


Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez szczegółową diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i stworzenie na jej podstawie efektywnego obszaru innowacyjnych usług w zakresie recyklingu.


Planowane efekty:

Oczekiwanym efektem projektu będzie opracowana i wdrożona technologia, a wraz z nią poczynione zakupy inwestycyjne rozumiane jako zakup urządzeń składających się na jedną technologię - jeden środek trwały.


Efektem usług doradczych, które będą miały na celu stworzenie technologii segregacji odpadów z tworzyw sztucznych.


W wyniku doradztwa zostanie wdrożona innowacja produktowa i procesowa. W wyniku projektu wnioskodawca wprowadzi do oferty usługi w zakresie mobilnej segregacji odpadów wykonywanej w miejscu wskazanym przez klienta. Usługa umożliwi segregację odpadów i ich przekazanie do ponownego wykorzystania z pominięciem transportu z miejsca składowania do miejsca segregacji.


Innowacja dotyczy zatem nowych usług wykonywanych w oparciu o nową mobilną technologię, na podstawie których powstają nowe rodzaje surowca możliwego do ponownego wykorzystania w ramach recyklingu.


Finalnym efektem jest wzbogacona oferta, co przyczyni się do rozwoju działalności wnioskodawcy obrazowanej dynamicznym wzrostem sprzedaży.


Wartość projektu:

1 303 800,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich/ wysokość dofinansowania:
567 000,00 PLN